کارگاه های کمیته اخلاق

عنوان کارگاه

اخلاق در پژوهش های پزشکی

تاریخ برگزاری

16/10/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر احسان شمسی گوشکی

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه و اعضا کمیته اخلاق

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست

لیست اسامی  دانلود
لیست اعضا هیات علمی دانشگاه دانلود