فرم ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

آیین نامه ها: 

* دستورالعمل تشکیل کمیته های اخلاق در پژوهش

-دانلود دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و طرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش

دانلود فرآیند تاسیس کمیته های اخلاق در پژوهش

  - دانلود آیین نامه کمیته اخلاق منطقه ای

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخشنامه ها:

دانلود بخشنامه های ثبت نام کار آزمایی بالینی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم ها:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر راهنما ها و دستورالعمل های کشوری:

دستورالعمل طرحهای مرتبط با صنعت سال 98        فایل 2                   فایل 1

دستورالعمل ارتقا رعایت استاندارد های اخلاق در پژوهش سال 98

دستورالعمل اخذ تاییدیه مصوبه در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی سال 98

دستورالعمل نحوه انجام پایان نامه ها 

دستورالعمل روند صدور شناسه(کد) مصوبه اخلاق 

دستورالعمل تحقیقات مرتبط با فرآورده های گیاهی و سنتی   

 دستورالعمل تحقیقات مرتبط در حوزه سلامت جنسی 

دستورالعمل  اجرای طرح و پایان نامه های چند مرکزی

دستورالعمل کارآزمایی بالینی دارویی

مسولیت اجرای کاآزمایی های بالینی

بررسی طرحهای ارجاعی به کمیته ملی اخلاق در پژوهش

دستورالعمل استفاده از اطلاعات و داده های سلامت

اخذ هزینه جهت داوری طرح پژوهشی  

دستورالعمل انجام پژوهش با هزینه ی بیمار 

ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک

راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران

راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران

راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما سال 98

دستورالعمل احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما سال 98

دستورالعمل کارآزمایی بالینی تجهیزات پزشکی

فرآیند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل و تجهیزات پزشکی

دستورالعمل ملی انتشار case report-case series 

..........................................................................................................

نامه های وزارت

نامه عدم تکرار مقالات همپوشان 

نامه انجام مداخلات تایید نشده در روند درمان بیماران

نیاز به دریافت کد اخلاق به مقالات سال 98