چارت

چارت

 

معاونت تحقیقات فناوری اطلاعات

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

برنامه ریزی و ارزیابی تحقیقات

سودابه هاشمزهی

غزاله اشرف زاده

حمیده ناروئی

مهدیه رضائی پور

نیلوفر گمشادزهی

کمیته اخلاق

فاطمه مودی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر طاهره صفری

مدیر توسعه فناوری سلامت

رئیس مرکز رشد

دکتر عاطفه صحرائی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

رئیس کتابخانه

زهره سوری نظامی


محتوای مرتبط