معرفی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی

 

زهره سوری نظامی

رییس گروه کتابخانه مرکزی و تامین منابع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

تلفن: 33295744  داخلی: 1034

ایمیل: zohresorinezami@gmail.com