چارت سازمانی

 

چارت سازمانی معاونت تحقیقات فناوری

 

 

 

معاون تحقیقات فناوری

مدیریت توسعه فناوری سلامت

مدیر یت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

 

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

 

پارک علم و فناوری

مرکز رشد

گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعاتی

 

 

 

گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت های تحقیقاتی

گروه نشریات و کتب

واحد علم سنجی و پایش

گروه برنامه ریزی و ارزیابی تحقیقات