کمیتهESR

 

دستورالعمل شورای ESR:

براساس مصوبه شورای دانشگاه مورخ 11/5/88 با پیشنهاد معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مبنی بر تشکیل شورای پژوهش در آموزش (ESR )Education System Research   به عنوان زیر مجموعه شورای HSR جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی در نظام آموزش موافقت شد و مقرر گردید شرح وظایف و حدود اختیارات آن را شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و ابلاغ نماید.

1- شرح وظایف:

- بررسی و تائید اولویتهای تحقیقاتی پیشنهاد شده توسط EDC و دانشکده ها

- جهت دهی طرحهای مرتبط با پژوهش در آموزش در راستای اولویتها

-بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی ESR و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

- فراهم نمودن موجبات انجام طرح ها از محل اعتبارات پژوهش دانشگاه

2- ترکیب اعضاء:

- معاون پژوهشی دانشگاه

- معاون آموزشی دانشگاه

- سرپرست واحد EDC آموزش

- 2 یا 3 نفر از اعضاء هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه

- یک نفر متخصص آمار یا اپیدمیولوژی

+ با توجه به موضوع جلسه می توان از یک یا دو نفر از افراد صاحب نظر به عنوان مدعو جهت اظهار نظر دعوت بعمل آورد.

+ اعضاء با حکم معاونت پژوهشی به مدت یک سال+(1 نفر) منصوب می گردند و پس از این مدت انتصاب مجدد آنان مشروط بر عملکرد مثبت بلامانع می باشد.

3- فرآیند طرح های پیشنهادی

- ارائه پروپوزال طرح به مدیریت پژوهشی دانشگاه

- بررسی پروپوزال توسط حداقل یک نفر کارشناس متدلوژی و کارشناس علمی با توجه به موضوع

- بررسی در شورا با حضور مجری جهت دفاع

- ارجاع مورد تائید شده توسط شورای ESR به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

- سایر ضوابط موجود در خصوص طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ... مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

اعضای کمیته ESR

آقای دکتر ثاقب

آقای دکتر طاهری

آقای دکتر کیانپور

آقای دکتر محمدرضا شهرکی

آقای دکتر رفیقدوست

خانم دکتر ناهید رمضانی

خانم دکتر مینو یغمایی

خانم شهین دخت نوابی ریگی

خانم دکتر مهرسا پاریاب

 

فایل های قابل دانلود:

 

   دانلود : راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIVAIDS

 


شوراها و کمیته ها

محتوای مرتبط