معرفی کارشناسان اداره توانمند سازی

 

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
طیبه رخشان دادی کارشناس سمینارها و کنگره ها 054-33372118
054-33372116 tayeberakhshandadi@gmil.com

شرح وظایف:

  • برنامه‌ريزي و اجراي کارگاههاي روش تحقيق مقاله‌نويسي براي اعضاي هيئت علمي دانشجويان کارشناسان مراکز آموزشي پژوهشي درماني و بهداشتي به منظور کمک به رشد و کيفيت طرحهاي تحقيقاتي ارايه مقاله‌هاي علمي و کمک به رشد و ارتقا دانش آنان .
  • برنامه‌ريزي و اجراي کارگاهها کنفرانس سمينارها و کنگره‌ در سطح ملي و بين‌الملل براي پزشکان پيراپزشکان کارشناسان اعضاي هيات علمي و دانشجويان به منظور آموزش مداوم و روز آمد نمودن اطلاعات آنان .
  • برنامه‌ريزي براي کارگاههايي که منجر به کمک به ارايه طرحهاي تحقيقاتي و مقاله‌نويسي براي اعضاي هيات علمي دانشجويان و کارشناسان شود.
  • تهيه تقويم سالانه کارگاهها کنفرانس‌ها سمينارها و کنگره‌ها ملي و بين‌المللي به منظور اطلاع‌رساني به اعضاي هيئت علمي دانشجويان و کارشناسان .
  • انجام امور اداري اعزام اعضاي هيات علمي به خارج ازکشور جهت شرکت درسمينارها وکنگره‌هاي بين‌المللي .
  • پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور حمايت از اعضاي هيئت علمي براي شرکت درکنگره‌هاي بين‌المللي داخل و خارج از کشور و پيگيري اجرايي پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه
  • حمايت مالي از اعضاي هيات علمي براي شرکت در کنگره‌ها بين‌المللي داخل و خارج از کشور مطابق با آيين‌نامه‌هاي موجود وزارتخانه و شوراي پژوهشي دانشگاه .
  • برقراري ارتباط با دانشگاهها موسسات آموزش‌عالي و انجمن‌هاي علمي در داخل‌کشور به‌منظور ارتقاي سطح علمي و تحقيقاتي دانشگاه .
  • برقراري ارتباط با دانشگاه و موسسات بين‌المللي معتبر جهت انجام پژوهش‌هاي مشترک و دريافت گرانت .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اداره توانمندسازی

محتوای مرتبط