فرآیندهای توانمندسازی


فرآیندهای اداره توانمند سازی:

 

دانلود- فرآیند اعزام اعضا هیات علمی به کنگره های خارج از کشور

 

دانلود- فرآیند اخذ مجوز برگزاری همایش/سمینار/کنگره

   دانلود : فرایند اعزام اعضای هیات علمی به کنگره های خارج از کشور           حجم فایل 37 KB
   دانلود : فرایند اخذ مجوز برگزاری همایش / کنگره/سمینار           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرایند برگزاری کارگاههای توانمندسازی هئیت علمی - دانشجویان           حجم فایل 37 KB
   دانلود : فرایند عملکرد کمیته اجرایی در دبیرخانه گردهمایی های علمی دانشگاه           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرایند اعزام اعضای هیات علمی به کنگره های خارج از کشور           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرایند کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه           حجم فایل 43 KB
   دانلود : فرایند سفارش و تامین و توزیع منابع علمی دانشگاه           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرایند تصویب برگزاری کنگره با اخذ مجوز عنوان بین المللی           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرایند اطلاع رسانی های مرتبط به گردهمایی های علمی دانشگاه           حجم فایل 35 KB

اداره توانمندسازی

محتوای مرتبط