فرم های توانمندسازی


فرم های اداره توانمند سازی و همایشهای علمی:

   دانلود : فرم_اعلام_اثر_ترجمه.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : فرم4 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 26 KB
   دانلود : فرم3 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 27 KB
   دانلود : فرم2 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم1 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 50 KB
   دانلود : پرسشنامه مشخصات سمينارها و كنگره ها و كنفرانس‌هاي يكروزه بمنظور تعيين امتياز           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم تقاضای برگزاری گردهمايی بين المللی           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم درخواست شركت اعضاء هیأت علمي دانشگاه در همايشهاي خارج از كشور           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم مخصوص ارسال گزارش اعضاي هيات علمي پس از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي           حجم فایل 12 KB
   دانلود : گزارش سفر همايشهاي خارج1           حجم فایل 70 KB
   دانلود : مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرم کاربرگ اثر تالیف           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم کاربرگ اثر ترجمه           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فرم اعلام اثر تالیف           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم ارزیابی اثر ترجمه           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم ارزیابی اثر تالیف           حجم فایل 32 KB

اداره توانمندسازی

محتوای مرتبط