آئین نامه ها، فرم ها و فرآیندها

 

آیین نامه ها:

دانلود مصوبات شورای سیاست گذاری پژوهش و فناوری 1400

آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی

فرم تخصیص اعتبار پژوهشی

 


 

فرم ها:

فرم تقاضای حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

آئین نامه اجرائی تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی

درخواست اعتبار ویژه تحقيقاتی

فرم تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی

فرم خلاصه طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی(فرم 611 وزارتخانه)

فرم قرارداد طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح های توسعه ای/محصول محور (ابداعات و اختراعات)

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته HSR

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته ESR

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی شعبه بین الملل چابهار

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی شعبه بین الملل چابهار

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی شعبه بین الملل چابهار

فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی -متدولوژی

فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی(علمی)

فرم پرسشنامه داوری گزارش نهایی

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز سلامت بارداری

 فرم پیشنهاد اقدام پژوهی

فرم رضایت نامه کمیته اخلاق

راهنماي اخلاقي کارآزماييهاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی 

راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيک پزشکی

راهنماي اخلاقي پژوهش با سلولهاي بنيادي 

راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيبپذير

 چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي

فرم کاربست نتایج تحقیقات

فرم صورت ریز فاکتورهای هزینه شده

فرم های تاسیس مرکز جدید

فرم ترجمان دانش طرح های مرتبط با کووید-19

 


فرآیندها:

فرآیند پرداخت حق التشویق مقالات چاپ شده

فرایند بررسی طرح در کمیته اخلاق دانشگاه

فرآیند کمیته تالیف و ترجمه

 

 

راهنمای اتوماسیون پژوهشی ویژه پژوهشگران

 

راهنمای اتوماسیون پژوهشی ویژه داوران

 

راهنمای اتوماسیون پژوهشی ویژه مدیران

 اداره پژوهش

محتوای مرتبط