معرفی مدیر

مدیر تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نام و نام خانوادگی دکتر محسن طاهری
رشته تحصیلی ژنتیک مولکولی
تلفن تماس 054-33372117
فکس: 054-33372117
پست الکترونیک: taheri@zaums.ac.ir

دانلود فایل CV

 

شرح وظایف:

- نظارت برحسن اجرای دوره ها و کارگاهها پژوهشی

- بررسی و ارائه بازخورد گزارشات واصله از برگزاری کارگاهها و دوره های پژوهشی توسط دانشگاه

- نظارت برعملکرد کارشناسان گروه خدمات پزوهشی و تنظیم و گزارش مربوطه به رئیس مرکز

- نظارت بر برپایی و اداره سمینارها و کنفرانس ها پژوهشی و تحقیقاتی

- بررسی و اظهار نظر در باره طرحهای پژوهشی که به وسیله موسسات و افراد ارائه می شود و طرح در جلسات کمیته های مربوطه

- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوقمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

محتوای مرتبط