معرفی معاون

معاونت تحقیقات و فناوری, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکتر نورمحمد بخشانی
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
مرتبه علمی استاد
تلفن تماس 054-33372117
فکس: 054-33372117
دانلود فایل CV

 

شرح وظایف:

- تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى با كمك مسؤولان ذى ربط و نظارت بر حُسن اجراى آنها
- انجام بررسيهاى لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاى پژوهشى
- برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى به منظور جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى مختلف پژوهشى
- همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمينارها و كنفرانسهاى علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و  علمى- خدماتى بين دانشگاه و ساير مؤسسات
- همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه
- تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى در قالب برنامه‏ هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى دانشگاه
- نظارت بر توزيع و تخصيص بورسها و نيز مأموريتهاى علمى خارج از كشور
- نظارت در تهيه و تدوين اساسنامه ‏ها و آيين‏نامه‏ هاى مراكز تحقيقاتى وابسته
- مطالعات لازم در زمينه ارزشيابى فعاليتهاى پژوهشى‏ وارزيابى ‏عملكرد پژوهش ى‏سالانه ‏دانشگاه
- نظارت بر كليه امور پژوهشى، كتابخانه‏ها و بانكهاى اطلاعاتى دانشگاه
- نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقيقات علمى
- ايجاد زمينه ‏هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى علمى و پژوهشى
- بررسى ارزيابى فعاليتهاى دانشگاه در چارچوب برنامه ‏هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيأت رئيسه
- اداره واحدهاى پژوهشى دانشگاه