1400/07/19
کارگاه مقاله مروری و نحوه نگارش آن
کارگاه آنلاین مقاله مروری و نحوه نگارش آن
کارگاه مقاله مروری و نحوه نگارش آن
1400/07/03
کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش
کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش
1400/06/31
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1400/06/29
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
1400/06/13
ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دومین ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری