1400/06/29
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
1400/06/13
ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دومین ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری
1400/06/08
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
1400/03/23
برگزاری پویش بزرگ "اهدا خون، اهدا زندگی" ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
"اهدا خون، اهدا زندگی"
1400/03/15
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"