کارگاههای آموزشی توانمندسازی

 

مشخصات کارگاه های توانمندسازی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 95

کارگاه 1

عنوان کارگاه

نگارش و انتشار مقالات علمی

تاریخ برگزاری

14/7/95 لغایت 15/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 2

عنوان کارگاه

نقد و داوری تخصصی مقالات      peer review  

تاریخ برگزاری

29/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست

 


کارگاه 2

عنوان کارگاه

نقد و داوری تخصصی مقالات      peer review  

تاریخ برگزاری

29/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست

 


کارگاه 3

عنوان کارگاه

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

تاریخ برگزاری

2/10/95 لغایت 3/10/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر مهدی محمدی 

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 4

عنوان کارگاه

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

تاریخ برگزاری

16/10/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر احسان شمسی گوشکی  

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 5

عنوان کارگاه

Systematic Review  

تاریخ برگزاری

متعاقبا اعلام خواهد شد.

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر مهدی محمدی- دکتر علیرضا انصاری مقدم  

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

----------------

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

------------------

 

 

 


محتوای مرتبط