کارگاههای آموزشی توانمندسازی

 

مشخصات کارگاه های توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96


 

عنوان کارگاه

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

 

تاریخ برگزاری

30 مهر ماه و 1 آبانماه 96

 

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه علوم پزشکی

نام اساتید

دکتر مهدی محمدی

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

26/7/96

اسلایدها

پیوست

 

 

عنوان کارگاه

پزشکی مبتنی بر شواهد

تاریخ برگزاری

27 و 28 دیماه 96

محل برگزاری

سالن EDC شماره 2

نام اساتید

دکتر پیام کبیری- دکتر برادران

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

25/10/96

اسلایدها

پیوست

 

عنوان کارگاه

اخلاق درنشر

تاریخ برگزاری

29 دیماه 96

محل برگزاری

سالن EDC شماره 1

نام اساتید

دکتر احسان شمسی گوشکی

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

25/10/96

اسلایدها

پیوست

 

عنوان کارگاه

نگارش مقالات علمی

تاریخ برگزاری

4و5 بهمن ماه 96 

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

30/10/96

اسلایدها

پیوست

 

عنوان کارگاه

مرور سیستماتیک

تاریخ برگزاری

18 و 19 بهمن ماه 96 

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

نام اساتید

دکتر علیرضا انصاری مقدم-دکترمهدی محمدی- دکتر محمد خمرنیا

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

30/10/96

اسلایدها

پیوست

 

 


 

مشخصات کارگاه های توانمندسازی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 95

کارگاه 1

عنوان کارگاه

نگارش و انتشار مقالات علمی

تاریخ برگزاری

14/7/95 لغایت 15/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 2

عنوان کارگاه

نقد و داوری تخصصی مقالات      peer review  

تاریخ برگزاری

29/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست

 


کارگاه 2

عنوان کارگاه

نقد و داوری تخصصی مقالات      peer review  

تاریخ برگزاری

29/7/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر علی مقتدری

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست

 


کارگاه 3

عنوان کارگاه

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

تاریخ برگزاری

2/10/95 لغایت 3/10/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر مهدی محمدی 

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 4

عنوان کارگاه

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

تاریخ برگزاری

16/10/95

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر احسان شمسی گوشکی  

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

پیوست

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

پیوست


کارگاه 5

عنوان کارگاه

Systematic Review  

تاریخ برگزاری

متعاقبا اعلام خواهد شد.

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

برگزار کننده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام اساتید

دکتر مهدی محمدی- دکتر علیرضا انصاری مقدم  

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

برنامه کارگاه 

----------------

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: 33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم فاطمه مودی

فایل کارگاه

------------------

 

 

 


محتوای مرتبط