اخبار > کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی
کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی

 

بسمه تعالی

کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت

 

مدرسان :  دکتر فضل الله احمدی   و دکتر عيسي محمدي   اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

توسعه علوم سلامت و ارتقای سلامتی جامعه، مرهون شناخت چالش ها و برنامه ریزی مناسب براساس رویکردهای علمی است. لازمه شناخت و برنامه ریزی برای کنترل و یا حل  این چالش ها برآورد مناسب مشکلات سلامت در سطح جامعه با استفاده از معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. از سوی دیگر شناخت و برآورد مفاهیم و متغیرهای سلامت  تابع  ادراک و تجربه افراد و جامعه از آنها و یا استانداردهای علمی و حرفه ای است. لذا لازمه مواجهه علمی و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این مشکلات یا متغیرها، برآورد دقیق و درست بروز و شیوع آنها در جامعه بوده و لازمه این برآورد دقیق، داشتن معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. براین اساس یکی از مهمترین بعد اعتبار مطالعات کمی، استحکام و اعتبار ابزار سنجش متغیرهای اصلی تحقیق است.  این کارگاه به منظور آشنایی و کسب مهارتهای اولیه در طراحی و روان سنجی ابزار معتبر و مطمئن علمی برای سنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت طراحی و اجرا می گردد. .

  هدف کلي :

شرکت کنندگان محترم قادر باشند  ضمن فراگیری مبانی، اصول و فرآیند طراحی یک ابزار یا پرسشنامه سنجش متغیرهای سلامت بعنوان یک دانش کاربردی ، مهارتهای اولیه در مورد آن را کسب نمایند

 اهداف جزئي:

 از مشارکت کنندگان  محترم انتظار مي رود در پايان کارگاه قادر باشند :

1. معنا و مفهوم سنجش و ارزشیابی را توضیح دهند.

2. انواع رویکردها و روش های علمی برای طراحی یک ابزار سنجش تحقیقاتی را بیان نمایند.

3. چگونگی تولید و طراحی آیتم ها یا گویه های مناسب و ویژگی های آنرا توضیح داده و بکار بگیرند.

4.مفهوم اعتبار بخشی یا روان سنجی ابزار توضیح دهند.

5. انواع روش های تعیین اعتبار و پایایی ابزارهای سنجش متغیرها را شرح داده و بکار بگیرند.

 

 

جدول برنامه کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت (دو روزه)

زمان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

چهار شنبه

04/12/95

* مقدمه، اهمیت و و رویکردهای طراحی ابزار

ساعت 8 الی 45/9

دکتر احمدی

 

* فرایند تولید و طراحی آیتم یا  گویه ها

ساعت 15/10 الی 12

دکتر محمدی

 

کار  گروهی

 

ساعت 30/13 الی 15

دکتر احمدی و دکتر محمدی

ارایه کار گروهی  و بحث و گفتگو

ساعت 15  الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

پنجشنبه

05/12/95

* مفاهیم روایی صوری و محتوی و نحوه تعیین آنها   ساعت 8 تا 9

دکتر احمدی

* مفاهیم روایی سازه  و نحوه و روش های تعیین آن  9 تا 15/10

دکتر محمدی

 

 

کار عملی  و ارایه کار گروهی

ساعت 30/10 تا 12

دکتر احمدی و دکتر محمدی

* مفهوم پایایی و روش ها و معیارهای تعیین آن

ساعت 30/13 الی 30/14

دکتر احمدی

 

* مفهوم و فرآیند امتیاز بندی ابزار

30/14 الی 15

دکتر محمدی

 

کار گروهی  و ارایه

15 الی 16

جمع بندی، پاسخ به پرسش ها و ارزیابی نهایی 16 الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

 تلفن تماس: 33295789 سرکار خانم مودی

 

 

 

 

 

 

 

References:

 

** Sperber AD. Translation and validation of study instruments for cross-cultural research. Gastroenterology. 2004; 126:S124-S128.

** Rode N. Translation of Measurment Instruments and their Reliability: An Example of Job-Related Affective Well-Being Scale. Metodoloski zvezki. 2005, 2(1): 15-26.

** Ruth C. Engs. Construct validity and re-assessment of the reliability of the HEALTH CONCERN QUESTIONNAIRE. in: Advances in Health Education/Current Research Volume 4, Edited by Robert H.L. Feldman and James H. Humphrey, AMS, Press, Inc., New York, 1996, p. 303-313.

** Weiler RM, Sliepcevich EM, Sarvela PD. Development of the adolescent health concerns inventory. Health Educ Q. 1993; 20(4): 569-583.

** Translation 1.Carriço G, Meves R, Avanzi O. Cross-cultural Adaptation and Validity of an Adapted Brazilian-Portuguese Version of Scoliosis Research Society-30 Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Oct 29.

** - Moser AM, Traebert J. Transcultural adaptation of the HIV / AIDS-Target Quality of Life for HIV / AIDS for the Evaluation of Patients quality of life. Cien Saude Colet. 2011; 16 Suppl 1:1357-62 .

** Polit DF, Beck CT, Owen SV.Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007 Aug; 30(4):459-67.

** Holli A.DeVon, Michelle E.Block, Patricia Moyle-Wright, Diane M.Ernest, Susan J. Hayden, Deborah J.Lazzara, Suzanne M.Savoy, Elizabeth Kostas-Polston. A Psychometric Toolbox for Testing Validity and Reliability. Journal of Nursing Scholarship, 2007; 39:2, 155-164.

Bannigan K, Watson R. Reliability and validity in a nutshell. J Clin Nurs. 2009 Dec; 18(23):3237-43.

.** Graneheim UH, Lundman B. Qualitative Content Analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004;24:105-12.

.** Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. Thousand Oaks: CA: Sage; 2004.

** Kondracki NL, Wellman NS. Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behaviour. 2002;34:224-30.

**- Mislevy R. (2004). Can there be Validity without reliability? Journal of Educational and Behavioral Statistics, 29, 241-244

**- Owen SV, Polit DF, Beck CT(2007), IS the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research Nursing Health.30(4):459-67.

**- George K, Batterham A, Sullivan I. (2003)Validity in clinical research: a review of basic concepts and definitions The journal of Therapy in Sport .4(3):115-121

**- Cook D.A, Beckman TH.(2006) Current Concepts in Validity and Reliability for Psychometric Instruments: Theory and Application. The American Journal of Medicine.119(2): 166.e7-166.e16

**- Kane, M. (2001). Current concerns in validity theory. Journal of educational Measurement, 38, 319-342

**- Thompson CH . Panacek E.(2007) Measurement issues, Air Medical Journal.26(3):126-129

**- Mumford M, Costanza D, Johnson J.F( 1996) Item generation procedures and background data path

scales: Implications for construct and criterion related validity, personal psychology, 49, pp. 361–398

**- Mishram P,(2000), An Empirical Assessment of Measurement Error in Health-Care Survey Research, Journal

of Business Research,48(3):193-205

**- Capron C, , Therond P , Duyme M.(2007) Psychometric Properties of the French Version of the Self-Report

and Teacher Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) European Journal of Psychological Assessment

,23(2):79-88

**- Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner Ch, Seedat S,(2008) Psychometric properties of the Multidimensional

 Scale of Perceived Social Support in youth Comprehensive Psychiatry ,49 ( 2) :195-201

**- Abrams M, CarletonN, Asmundson G.(2007) An Exploration of the Psychometric Properties of the PASS-20

With a Nonclinical Sample,The Journal of Pain,8(11) : 879-886

**- Molassiotis A,(2007) Validation and Psychometric Assessment of a Short Clinical Scale to Measure Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: The MASCC Antiemesis Tool, The journal of pain and symptom management,34(2):148-159.

**- Martin G, Copeland J, Gilmour G, Gates P, Swift W,(2007) Psychometric properties of measurement tools for quantifying knee joint position and movement: A systematic review,journal of the knee,31(12):2238-2248

**- Morello R, Jean A, Alix M, Sellin-Peres D , Fermanian J.(2007) An scale to measure pain in non-verbally communicating older patients: The EPCA-2 Study of its psychometric properties,The journal of Pain,133(1-3) : 87-98

**- Ehlers A, Taylor J, Ehring T ,Hofmann S, Deane F, Roth W, Podd J.V,(2007). The Driving Cognitions Questionnaire: Development and preliminary psychometric properties Journal of Anxiety Disorders,21(4) : 493-509

**- Eker D, Arkar H, Yaldiz H, (2000) Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey, SocIal Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 35 : 228–233.

 

**- Banville.D,Desrosiers.P,Genet.V.Y,(2000)Translating questionnaires and interventiontories :using a cross-cultural translation  technique. Journal of teaching in physical education 19:374-387

 

 (2002). The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL:          

http://trochim.human.cornell.edu/kb/index.htm (version current as of 04-02-02).

 

 


1395/11/25 ٠٧:٤٩ Events ١٤٧٠٨


خروج
محتوای مرتبط