اعضای مرکز

رياست کنونی مرکز


دکتر ملیحه متانت( متخصص بيماري‌هاي عفوني)

malihemetanat@yahoo.com  

 

اعضاء هیات علمی تمام وقت مركز  


دکتر بتول شریفی مود        

batoolsharifi@yahoo.com

دکتر ملیحه متانت       

malihemetanat@yahoo.com

دكتر رويا علوي ناييني    

ranaini@gmail.com

دكتر حميدرضا كوهپايه  

hkouhpayeh@yahoo.com

دكتر مسعود صالحی              

shahestan@gmail.com

دكتر محمد هاشمي شهري

 dr.sm.hashemishahri@gmail.com

 

اعضاء هیات علمی نیمه وقت مركز

 

دكتر زهرا حیدری             

histology@gmail.com

دكتر محمد نادري        

naderi597@gmail.com

دکتر فرحناز فرزانه

Farahnaz1826@yahoo.com

دكتر نرجس سرگلزایی             

n_sargol@yahoo.com

دكترسيد مهدي طباطبايي       

dr_smt2001@yahoo.com

دكتر حمیدرضا محمود زاده ثاقب             

sagheb@zaums.ac.ir

دكتر نزارعلی مولایی             

nezarali_muolai@yahoo.com

دكتر عليرضا بخشي پور       

arbakhshipour@yahoo.com

دكتر شهرام شهركي زاهدان              

shahram17ir@yahoo.com

دكتر محمد بكاييان             

bokaeian.m@gmail.com

دكتر شاهرخ ايزدي          

izadish@yahoo.com

دکتر احمد مهرآوران

ahmadmehravaran55@gmail.com

دکتر هادی میراحمدی

hmirahmadi59@gmail.com

دكتر محمد جعفري مدرك  

mjafari547@yahoo.com

دكتر عليرضا سليمي خراشاد  

salimi35ali@yahoo.com

دکتر ناصر کیخا

nasserkeikha@yahoo.com

دکتر کریم حاتم نهاوندی

Karim.hatam@gmail.com

 
   

 

محققین غیر هیات علمی مركز


سمیه جهانی            

s_jahani66@yahoo.com

ناهید سپهری راد            

nahid.sepehri@gmail.com

الهام پهلوانی           

elham_pahlavani@yahoo.com

نرگس اربابی               

narges.arbabi@gmail.com

مهدیه شفقت            

shafaghat.m@gmail.com