فصلنامه داخلی، پرستاری، جراحی


 


نام و نام خانوادگی
سمت پست الکترونیک
دکتر علی نویدیان مدیر مسئول و سردبیر alinavidian@gmail.com
فتیحه کرمان ساروی
مدیر اجرایی
f_kermansaravi@yahoo.com
فرشته نجفی جانشین سردبیر و ویراستار najafi.fe@gmail.com
تکتم کیانیان کارشناس علمی
t.kianian67@gmail.com
مهدیه رضایی
کارشناس اجرایی
mahdiye_rezaei@yahoo.com
تلفن تماس: 33438473-054 لینک وب سایت مجله

 

محتوای مرتبط