ارائه بازخورد

 

ایمیل آکادمیک واحد علم سنجی دانشگاه(sci@zaums.ac.ir)   جهت دریافت و پاسخگویی به بازخوردهای سامانه علم سنجی اعضاءهیئت علمی دانشگاه ایجاد و فعال شد.

 

ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه که با شرکت در کارگاههای متعدد برگزار شده توسط واحد علم سنجی این معاونت پروفایل خود را در سامانه علم سنجی تکمیل نمودند، به اطلاع می رساند به منظور سهولت بررسی مشکلات پروفایل های موجود در سامانه مذکور ایمیل ذیل  جهت دریافت و پاسخگویی بازخوردهای سامانه ایجاد و فعال شده است.   sci@zaums.ac.ir

واحد علم سنجی این معاونت حداکثر طی دو روز کاری بازخوردهای دریافتی از طریق ایمیل مذکور را بررسی و پاسخ خواهد داد.

 


اداره علم سنجی

محتوای مرتبط