اطلاعیه های مرکز حیوانات آزمایشگاهی

بازدید علمی دانش آموزان تیزهوشان زاهدان

بازدید علمی 50 دانش آموز تیزهوشان

توجه توجه!!!


موش سوری نژاد  بالب/سی اینبرید   موجود می باشد، از محققینی که تمایل دارند طرح های تحقیقاتی خود را با این حیوان انجام دهند مرکز توانایی همکاری با محققین را دارد

______________________________________________

 

 توجه !!! توجه !!

چند روز قبل برای هماهنگی به مرکز مراجعه شودمحتوای مرتبط