قیمت حیوانات

 

 

نرخ حیوان برای محققین خارج دانشگاه

نرخ حیوان برای محققین داخل دانشگاه

نوع

ردیف

170000 ریال

90000 ریال

موش بزرگ آزمایشگاهی رت

1

200000 ریال

100000 ریال

موش کوچک آزمایشگاهی سوری

2


محتوای مرتبط