آزمایشگاهها و تجهیزات مرکز

آزمايشگاه‌ها و تجهیزات مرکز:

1- آزمایشگاه ملکولی (استخراج، PCR و الكتروفورز)

2- آزمایشگاه میکروب‌شناسی: در اين مرکز علاوه بر فعاليت­هاي تحقیقاتی، آزمايش­هاي روتین شناسایی مايكوباكتريوم مثل رنگ‌آميزي و بررسی ميکروسکوپي مستقيم با میکروسکوپ فلورسنت، کشت، آنتي‌بيوگرام  و تشخيص كيفي مايكوباكتريوم به روش  PCR نيز انجام مي‌گيرد.

3- آزمایشگاه فلوسایتومتری

4- آزمایشگاه بیوشیمی

5- آزمایشگاه انگل شناسی

6- آزمایشگاه ویروس شناسی: در این مرکز علاوه بر کارهای تحقیقاتی تست PCR تشخيصي ويروس‌هاي HIV، HBV، HCV و HSV I, II نيز انجام مي‌شود. 

امكانات آزمايشگاهي ويژه مركز:

  -آزمايشگاه ويروسي‌ شناسی (هپاتيت و ايدز)

 -آزمايشگاه مايكوباكتريوم مجهز به هود بيولوژيك لامينار

 -تانك‌ نيتروژن مايع براي ذخيره سازي نمونه‌هاي آزمايشگاهي

 -دستگاه­هاي PCR Thermal Cycler و Real -Time PCR

 -دستگاه فلوسايتومتري

 -دستگاه HPLC براي جداسازی، خالص ­سازی و شناسايی پروتئین‌­ها

 -سيستم تصويربرداري Gel Documentation - Tran illuminator

 -الكتروفورز افقي، الكتروفورز عمودي، الکتروفورز SDS-PAGE -  ELISA micro plate reader     

 -انواع ميكروفيوژ و سانتريفيوژ يخچال‌دار

 -اسپکتروفتومتر

 -انكوباتور CO2

 -انواع ميكروسكوپهاي نوري و فلورسنت (Zeiss, Nikon, Motic,...)

 -دستگاه آب‌‌مقطرگیری

-فريزر -20 ̊C

 -فريزر -80 ̊C