کارگاهها و دوره های بازآموزی مرکز

کارگاه‌ها و دوره‌های بازآموزی 

-کارگاه مقاله نویسی:   (تاریخ برگزاری: 28 -27 مهرماه 1390)

-کارگاه فیش‌برداری الکترونیکی (End Note): (تاریخ برگزاری: 12 آبان ماه 1390)

-تورهای دانشجویی بازدید از مرکز: (تاریخ برگزاری: 25 خرداد ماه 1391) 

-کارگاه تکنیک‌های مولکولی: (تاریخ برگزاری: 27 مهر ماه 1391)

 

 

 

 


محتوای مرتبط