معرفی کارشناسان

 

 معرفی کارشناسان:

نام و نام خانوادگی
سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک

فرحناز وطن خواه

رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت های تحقیقاتی 054-33295794 1269

vatankhahfarahnaz@yahoo.com

سودابه هاشم زهی

کارشناس پژوهش

054-33295794 1269

soodi1981@yahoo.com

غزاله اشرف زاده

کارشناس پژوهش

054-33295794 1269

ghazal_ash84@yahoo.com

وحیده ناروئی کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی 054-33295794 1269

 

 


اداره پژوهش

محتوای مرتبط