اولویت های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

 

عناوین اولویت های تحقیقاتی معاونت ها،دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانلود-لیست اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 


 

طرح های تحقیقاتی:

 ليست طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 


اداره پژوهش

محتوای مرتبط