اخبار > کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمیکارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی

 

بسمه تعالی

کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت

 

مدرسان :  دکتر فضل الله احمدی   و دکتر عيسي محمدي   اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

توسعه علوم سلامت و ارتقای سلامتی جامعه، مرهون شناخت چالش ها و برنامه ریزی مناسب براساس رویکردهای علمی است. لازمه شناخت و برنامه ریزی برای کنترل و یا حل  این چالش ها برآورد مناسب مشکلات سلامت در سطح جامعه با استفاده از معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. از سوی دیگر شناخت و برآورد مفاهیم و متغیرهای سلامت  تابع  ادراک و تجربه افراد و جامعه از آنها و یا استانداردهای علمی و حرفه ای است. لذا لازمه مواجهه علمی و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این مشکلات یا متغیرها، برآورد دقیق و درست بروز و شیوع آنها در جامعه بوده و لازمه این برآورد دقیق، داشتن معیارها و ابزارهای دقیق و مورد اعتماد علمی است. براین اساس یکی از مهمترین بعد اعتبار مطالعات کمی، استحکام و اعتبار ابزار سنجش متغیرهای اصلی تحقیق است.  این کارگاه به منظور آشنایی و کسب مهارتهای اولیه در طراحی و روان سنجی ابزار معتبر و مطمئن علمی برای سنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت طراحی و اجرا می گردد. .

  هدف کلي :

شرکت کنندگان محترم قادر باشند  ضمن فراگیری مبانی، اصول و فرآیند طراحی یک ابزار یا پرسشنامه سنجش متغیرهای سلامت بعنوان یک دانش کاربردی ، مهارتهای اولیه در مورد آن را کسب نمایند

 اهداف جزئي:

 از مشارکت کنندگان  محترم انتظار مي رود در پايان کارگاه قادر باشند :

1. معنا و مفهوم سنجش و ارزشیابی را توضیح دهند.

2. انواع رویکردها و روش های علمی برای طراحی یک ابزار سنجش تحقیقاتی را بیان نمایند.

3. چگونگی تولید و طراحی آیتم ها یا گویه های مناسب و ویژگی های آنرا توضیح داده و بکار بگیرند.

4.مفهوم اعتبار بخشی یا روان سنجی ابزار توضیح دهند.

5. انواع روش های تعیین اعتبار و پایایی ابزارهای سنجش متغیرها را شرح داده و بکار بگیرند.

 

 

جدول برنامه کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت (دو روزه)

زمان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

چهار شنبه

04/12/95

* مقدمه، اهمیت و و رویکردهای طراحی ابزار

ساعت 8 الی 45/9

دکتر احمدی

 

* فرایند تولید و طراحی آیتم یا  گویه ها

ساعت 15/10 الی 12

دکتر محمدی

 

کار  گروهی

 

ساعت 30/13 الی 15

دکتر احمدی و دکتر محمدی

ارایه کار گروهی  و بحث و گفتگو

ساعت 15  الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

پنجشنبه

05/12/95

* مفاهیم روایی صوری و محتوی و نحوه تعیین آنها   ساعت 8 تا 9

دکتر احمدی

* مفاهیم روایی سازه  و نحوه و روش های تعیین آن  9 تا 15/10

دکتر محمدی

 

 

کار عملی  و ارایه کار گروهی

ساعت 30/10 تا 12

دکتر احمدی و دکتر محمدی

* مفهوم پایایی و روش ها و معیارهای تعیین آن

ساعت 30/13 الی 30/14

دکتر احمدی

 

* مفهوم و فرآیند امتیاز بندی ابزار

30/14 الی 15

دکتر محمدی

 

کار گروهی  و ارایه

15 الی 16

جمع بندی، پاسخ به پرسش ها و ارزیابی نهایی 16 الی 30/16

دکتر احمدی و دکتر محمدی

 تلفن تماس: 33295789 سرکار خانم مودی

 

 

 

 

 

 

 

References:

 

** Sperber AD. Translation and validation of study instruments for cross-cultural research. Gastroenterology. 2004; 126:S124-S128.

** Rode N. Translation of Measurment Instruments and their Reliability: An Example of Job-Related Affective Well-Being Scale. Metodoloski zvezki. 2005, 2(1): 15-26.

** Ruth C. Engs. Construct validity and re-assessment of the reliability of the HEALTH CONCERN QUESTIONNAIRE. in: Advances in Health Education/Current Research Volume 4, Edited by Robert H.L. Feldman and James H. Humphrey, AMS, Press, Inc., New York, 1996, p. 303-313.

** Weiler RM, Sliepcevich EM, Sarvela PD. Development of the adolescent health concerns inventory. Health Educ Q. 1993; 20(4): 569-583.

** Translation 1.Carriço G, Meves R, Avanzi O. Cross-cultural Adaptation and Validity of an Adapted Brazilian-Portuguese Version of Scoliosis Research Society-30 Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Oct 29.

** - Moser AM, Traebert J. Transcultural adaptation of the HIV / AIDS-Target Quality of Life for HIV / AIDS for the Evaluation of Patients quality of life. Cien Saude Colet. 2011; 16 Suppl 1:1357-62 .

** Polit DF, Beck CT, Owen SV.Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007 Aug; 30(4):459-67.

** Holli A.DeVon, Michelle E.Block, Patricia Moyle-Wright, Diane M.Ernest, Susan J. Hayden, Deborah J.Lazzara, Suzanne M.Savoy, Elizabeth Kostas-Polston. A Psychometric Toolbox for Testing Validity and Reliability. Journal of Nursing Scholarship, 2007; 39:2, 155-164.

Bannigan K, Watson R. Reliability and validity in a nutshell. J Clin Nurs. 2009 Dec; 18(23):3237-43.

.** Graneheim UH, Lundman B. Qualitative Content Analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004;24:105-12.

.** Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. Thousand Oaks: CA: Sage; 2004.

** Kondracki NL, Wellman NS. Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behaviour. 2002;34:224-30.

**- Mislevy R. (2004). Can there be Validity without reliability? Journal of Educational and Behavioral Statistics, 29, 241-244

**- Owen SV, Polit DF, Beck CT(2007), IS the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research Nursing Health.30(4):459-67.

**- George K, Batterham A, Sullivan I. (2003)Validity in clinical research: a review of basic concepts and definitions The journal of Therapy in Sport .4(3):115-121

**- Cook D.A, Beckman TH.(2006) Current Concepts in Validity and Reliability for Psychometric Instruments: Theory and Application. The American Journal of Medicine.119(2): 166.e7-166.e16

**- Kane, M. (2001). Current concerns in validity theory. Journal of educational Measurement, 38, 319-342

**- Thompson CH . Panacek E.(2007) Measurement issues, Air Medical Journal.26(3):126-129

**- Mumford M, Costanza D, Johnson J.F( 1996) Item generation procedures and background data path

scales: Implications for construct and criterion related validity, personal psychology, 49, pp. 361–398

**- Mishram P,(2000), An Empirical Assessment of Measurement Error in Health-Care Survey Research, Journal

of Business Research,48(3):193-205

**- Capron C, , Therond P , Duyme M.(2007) Psychometric Properties of the French Version of the Self-Report

and Teacher Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) European Journal of Psychological Assessment

,23(2):79-88

**- Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner Ch, Seedat S,(2008) Psychometric properties of the Multidimensional

 Scale of Perceived Social Support in youth Comprehensive Psychiatry ,49 ( 2) :195-201

**- Abrams M, CarletonN, Asmundson G.(2007) An Exploration of the Psychometric Properties of the PASS-20

With a Nonclinical Sample,The Journal of Pain,8(11) : 879-886

**- Molassiotis A,(2007) Validation and Psychometric Assessment of a Short Clinical Scale to Measure Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: The MASCC Antiemesis Tool, The journal of pain and symptom management,34(2):148-159.

**- Martin G, Copeland J, Gilmour G, Gates P, Swift W,(2007) Psychometric properties of measurement tools for quantifying knee joint position and movement: A systematic review,journal of the knee,31(12):2238-2248

**- Morello R, Jean A, Alix M, Sellin-Peres D , Fermanian J.(2007) An scale to measure pain in non-verbally communicating older patients: The EPCA-2 Study of its psychometric properties,The journal of Pain,133(1-3) : 87-98

**- Ehlers A, Taylor J, Ehring T ,Hofmann S, Deane F, Roth W, Podd J.V,(2007). The Driving Cognitions Questionnaire: Development and preliminary psychometric properties Journal of Anxiety Disorders,21(4) : 493-509

**- Eker D, Arkar H, Yaldiz H, (2000) Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey, SocIal Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 35 : 228–233.

 

**- Banville.D,Desrosiers.P,Genet.V.Y,(2000)Translating questionnaires and interventiontories :using a cross-cultural translation  technique. Journal of teaching in physical education 19:374-387

 

 (2002). The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL:          

http://trochim.human.cornell.edu/kb/index.htm (version current as of 04-02-02).

 

 


1395/11/25 ٠٧:٤٩ Events ١٤٧٠٨


خروج

نمایش خبر

اخبار

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 98 اعلام شد.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کارگاه نوپا را در محل سالن اجتماعات دانشکده پزشکی توسط اقای دکتر کبیری برگزار نمود.
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
برگزاری کارگاه کمیته اخلاق ویژه اعضا هیات علمی و دانشجویان
شیوه نامه و ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1397
قابل توجه محققان جوان
اولویت های پژوهشی سال 1397 اعلام شد.
جشنواره پایان نامه های برتر
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مبنی بر استقرار تمام مراکز تحقیقاتی این دانشگاه در مجتمع مراکز تحقیقاتی واقع در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
جذب دستیار پژوهش
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 97 اعلام شد.
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
موافقت مقام محترم وزارت با جذب ۱۰ دستیار پژوهش- پزشک مرد برای انجام طرح نیروی انسانی در سال ۱۳۹۶
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور راه اندازی شد
اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه
کارگاه های معاونت تحقیقات در نیمه دوم سال
مصوبات شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری سال 1396

محتوای مرتبط