1398/10/18
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1398/09/24
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
1397/10/30
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
1397/10/21
ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
1397/08/06
قابل توجه محققان جوان
قابل توجه محققان جوان
1397/05/09
جشنواره پایان نامه های برتر
جشنواره پایان نامه های برتر
1397/05/09
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.