1397/08/06
قابل توجه محققان جوان
قابل توجه محققان جوان
قابل توجه محققان جوان
1397/07/17
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1397/05/09
جشنواره پایان نامه های برتر
جشنواره پایان نامه های برتر
1397/05/09
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
1397/04/25
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
1397/02/02
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 97 اعلام شد.
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 97 اعلام شد.
1396/09/25
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)