1400/01/31
مصوبات شورای سیاستگزاری سال 1400
مصوبات شورای سیاستگزاری سال 1400
مصوبات شورای سیاستگزاری سال 1400
1400/01/15
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
1399/12/26
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1399/11/28
برگزاری جلسات آموزش مدیریت پژوهش جهت معاونین ،مدیران،کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسات آموزش مدیریت پژوهش (در قالب ارایه تجارب ، ژورنال ، کلاب ، میزگرد و ...)
1399/11/21
برگزاری وبینار آموزشی ، مالکیت فکری و ثبت اختراع
مرکز رشد فناوری سلامت در مورخ 99/11/26 برگزار می گند
1399/11/20
ابلاغ خانم دکتر زهره سوری نظامی به عنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
ابلاغ خانم دکتر زهره سوری نظامی به عنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی