1397/04/30
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1397/04/25
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
1397/02/02
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 97 اعلام شد.
مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 97 اعلام شد.
1396/09/25
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
1396/09/12
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
1396/05/04
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
1396/03/21
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.