1398/09/24
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
1398/07/09
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1397/10/30
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
1397/08/06
قابل توجه محققان جوان
قابل توجه محققان جوان
1397/05/09
جشنواره پایان نامه های برتر
جشنواره پایان نامه های برتر
1397/05/09
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام شد.
1397/04/25
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی
اعلام سیاستهای ارزی جدید برای مصارف پژوهشی