1399/07/01
قابل توجه محققان محترم دانشگاه: فهرست مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قابل توجه محققان محترم دانشگاه: فهرست مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قابل توجه محققان محترم دانشگاه: فهرست مقالات منتخب مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1399/04/28
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1399/02/17
فراخوان حمایت EMRO از پژوهش های حوزه های مختلف سلامت و COVID 19
فراخوان حمایت EMRO از پژوهش های حوزه های مختلف سلامت و COVID 19
1399/02/16
لیست اولویت های پژوهشی شبکه تحقیقات بیماری های ویروسی
لیست اولویت های پژوهشی شبکه تحقیقات بیماری های ویروسی
1398/09/24
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در پژوهش های انسانی با موضوعات اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
1397/10/30
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) ویژه اعضا هیات علمی
1397/10/21
ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر